فیلم های آموزشی در موضوع سردخانه ، تهویه ، برودت و تیزر های تبلیغاتی معرفی محصولات برودتی کمپانی های بزرگ فعال در زمینه برودت در زیر موجود است.